Milky Way - Ninigret Pond - Charlestown, RI

Milky Way - Ninigret Pond - Charlestown, RI